Korpus bibliotekarstva

Funkcije iskalnika in kako se uporabljajo

Standardno poteka iskanje po celotnem korpusu brez razlikovanja malih in velikih črk in z natančnim upoštevanjem samo vpisanega niza znakov, rezultat pa je konkordančni prikaz besed v ožjem sobesedilu.
Iskalnik omogoča nekatere nastavitve in prilagoditve, ki so predstavljene v nadaljevanju.

Uporabniške nastavitve

črk na levi strani in črk na desni strani
Nastavitev dolžine prikazanega ožjega sobesedila pred iskano besedo in za njo.

Izpiši enot na stran, prvi zadetek št.
Nastavitev dolžine strani izpisa zadetkov in zaporedne številke zadetka, kjer naj izpis začne.

* A/a
Omogoča omejevanje iskanja konkordanc glede na veliko/malo začetnico. Iskanje sicer ne razlikuje med velikimi in malimi črkami, kljukica v okencu pa pomeni poizvedbo z iskalnim nizom, pisanim samo z malo začetnico (npr. knjižnica, Knjižnica); primer iskanja s kljukico in brez kljukice.

Besedno iskanje po celih besedah   
Standardno iskanje (kljukica) poteka samo natančno po vpisanem nizu znakov kot zaključeni celoti - besedi (knjiga). Brez kljukice poteka iskanje po tem nizu, ki je lahko tudi del besede ((knjiga).
Nastavitev velja za besedno iskanje, iskanje po parih, trojčkih, četverčkih in peterčkih.

Iskalni razpon

Standardno poteka iskanje po vseh besedilih (označena je izbira "celotni korpus"). Z izbiro v okencih je mogoče izbrati (omejiti) iskanje po besedilih samo enega tipa ali več tipov dokumentov hkrati.
V tem primeru je treba izključiti izbiro Celotni korpus.

Postopek

 • Konkordance - iskanje in prikaz besed v ožjem sobesedilu z navedbo vira.
  • Iskalni izraz
   • Standardno poteka iskanje po vpisanem nizu znakov vključno s presledki in upoštevaje vrstni red besed, ki jih je lahko več.
   • Maskiranje posameznih znakov ni mogoče.
   • Dovoljeno je desno krajšanje vsake od besed z znakom *.
  • Primeri
   knjižničarskega- vse pojavitve besede knjižničarskega
   visokošolskim knjižnicam- vse pojavitve besedne zveze visokošolskim knjižnicam
   knjižnic*- beseda knjižnica v vseh sklonih in številih
   bibliotekar*- besede, ki se začnejo na bibliotekar-
   spletn* katalog*- besedne zveze z obema besedama v vseh sklonih in številih
  • Prikaz zadetkov
   • Standardno se izpiše do 100 zadetkov na stran, nastavitev je mogoče spremeniti. Puščice za listanje po straneh so na dnu izpisa.
   • Konkordančni seznam izpiše 45 znakov pred iskano besedo in 45 znakov za njo; nastavitev je mogoče spremeniti.
   • Na desni strani vsakega zadetka se izpiše kodirana oznaka dokumenta, ki s klikom pokaže širše sobesedilo iskane besede.
   • Izpišejo se do tri povedi, tekoča poved z iskano besedo, poved pred njo in poved za njo. Nad besedilom je skrajšan bibliografski opis dokumenta s hipertekstno povezavo do celotnega izvirnega besedila na strežniku, kjer je objavljeno.

 • Besedno iskanje
  • Iskanje ene same besede, dovoljen je levi in/ali desni odrez z znakom *.
  • V rezultatih se izpiše abecedni seznam zadetkov z navedbo pogostosti pojavljanja.
  • V naslednjem koraku je mogoče prikazati vsakega od zadetkov v sobesedilu.
  • Primeri
   *graf*- besede, ki vsebujejo niz graf
   fr>500- besede s pogostostjo nad 500
   fr>100 in be:podat- besede s pogostostjo več kot 100, ki vsebujejo niz podat
   *log- besede, ki se končujejo na log
   do=20- 20 črk dolge besede

 • Iskanje po pogostih besednih parih
  • Iskanje ene ali obeh besed v besednem paru, dovoljen je levi in/ali desni odrez z znakom *.
  • Znak * lahko nadomešča tudi celo besedo.
  • V rezultatih se izpiše seznam besednih parov, v katerih se iskana beseda pojavlja.
  • Seznam je urejen padajoče po pogostosti pojavljanja.
  • Primeri
   vmes*- ena od besed se začne z vmes
   * bralnik- druga beseda je bralnik
   *i katalog- katalog, ki ima spredaj besedo na -i

 • Iskanje po pogostih besednih trojčkih . . . četverčkih . . . peterčkih
  • Iskanje ene ali več besed v besednem trojčku (četverčku, peterčku), dovoljen je levi in/ali desni odrez z znakom *.
  • Znak * lahko nadomešča tudi celo besedo.
  • V rezultatih se izpiše seznam besednih trojčkov (četverčkov, peterčkov), v katerih se iskana beseda pojavlja .
  • Seznam je urejen padajoče po pogostosti pojavljanja.
  • Primeri
   javni * katalog- trojčki, ki vsebujejo javni katalog, vmes je še ena beseda
   uporabniki * * *- četverčki, ki se začnejo z besedo uporabniki
   * OA * * *- peterčki, v katerih je beseda OA in ena beseda spredaj, zadaj pa tri

  POZOR: Iskanje po trojčkih, četverčkih in peterčkih (posebno z uporabo zvezdic) je lahko dolgotrajno.

Dopolnjeno 7. oktobra 2012