V letih 1987 do 1999 izpisana slovenska strokovna besedila

Abecedni imenski katalog. - Ljubljana : DZS, 1947. (Pravila za katalogizacijo v znanstvenih knjižnicah, I)
Abecedni imenski katalog. - Nova izdaja. - Ljubljana : Društvo bibliotekarjev Slovenije ter Narodna in univerzitetna knjižnica, 1967
Adamič, Štefan: Zadrege online informiranja: analiza dvanajstletnih izkušenj
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo : zbornik referatov za III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1990 (?) , str. 105-111
Ambrožič, Melita: Dostopnost informacij in uporabniki. (Poskus analize relevantnosti vsebine družboslovne bibliografske baze z vidika uporabnika)
   V: Knjižnica, 33 (1989), št. 3-4, str. 25-43
Ambrožič, Melita: Izobraževanje knjižničnih delavcev v Sloveniji
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 3-4, str. 55-73
Ambrožič, Melita: Knjižnična statistika
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 4, str. 5-31
Ambrožič, Melita: Strokovne kvalifikacije in akreditacija izobraževalnih programov v knjižničarstvu
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 2/3, str. 265-287
Bahor, Snežana: Vrednotenje v znanosti in tipologija dokumentov
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 1/2, str. 49-59
Bahor, Stanislav: Cerkvene in samostanske knjižnice v Sloveniji
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 3/4, str. 337-347
Bahor, Stanislav: Retrospektivna konverzija - zahteva sedanjosti v slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 3/4, str. 147-159
Banič, Tatjana: Vsebinska obdelava v vzajemnem katalogu : navodila za oblikovanje predmetnih oznak : delovno gradivo / Tatjana Banič, Tatjana Kovač, Darko Vrhovšek. - V Ljubljani : Narodna in univeritetna knjižnica, 1994
Banovec, Tomaž: Klasifikacija in dokumentalistika
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo : zbornik referatov za III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1990, str. 53-59
Bartol, Matjaž: Vloga INDOK centra kot osrednjega informacijskega člena pri posredovanju, urejanju in generiranju sekundarnih informacij
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 2, str. 97-104
Berčič, Branko: Avstrijska bibliotečna instrukcija iz leta 1778 in ljubljanska licejska knjižnica
   V: Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem : Šumijev zbornik, 1999, str. 281-289
Berčič, Branko: Terminologija
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 117
Berčič, Branko: Univerzna / univerzitetna / visokošolska knjižnica
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 126-130
Bergami, Barbara, Matjaž Musek: ALEPH : integrirani programski paket za avtomatizacijo knjižnic in njihovo povezovanje v mreže
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 1, str. 47-72
Bohinec, Valter: Katalogizacija kartografskega gradiva
   V: Knjižnica, 10 (1966), št. 1-4, str. 1-16
Bonač, Marko: URL, URN, URC in URA
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo. Organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah : zbornik referatov za VI. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK 1996, str. 11-18
Bošnjak, Blanka: Vloga mladinskih knjižničarjev pri razvijanju bralnih interesov mladih
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 2/3, str. 141-154
Botaco, Violeta: Lokalne in globalne informacijske mreže v praksi : študija Informacijsko-knjižničnega oddelka Ministrstva za finance, Ljubljana
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah : zbornik referatov za VI. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1996, str. 19-25
Bottazzo, Violetta: Virtualna knjižnica, knjižnica prihodnosti
   V: Knjižnica, 43 (1999), št. 1, str. 127-136
Božič, Anica: Spodbujanje branja v splošni knjižnici
   V: Branje - skrb vseh : 2. strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije. - Ljubljana: Bralno društvo Slovenije, 1998, str. 159-165
Bradač, Jana: Vrednotenje kakovosti informacijskih storitev
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo. Kakovost storitev v specialni knjižnici : zbornik referatov za V. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1994, str. 49-56
Buttolo, Albin: Prva inventarna knjiga Ljudske knjižnice Šiška
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 1, str. 143-148
Celija, Nada D.: Ciljne informacije v "elektronskih knjižnicah" - ključ za učinkovito prehitevanje konkurence / Nada D. Celija. - Ljubljana : Bonex, 1996
Celija, Nada D.: Učinkovito iskanje informacij v bazah podatkov v dialogu online : smernice v praksi / Nada D. Celija. - Ljubljana : Institut za komunikacijo in informatiko, 1994
Češnovar, Nada: Interdisciplinarno raziskovanje v bibliotekarstvu
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 3/4, str. 121-127
Češnovar, Nada: Trženje v visokošolski kjižnici
   V: Knjižnica, 33 (1989), št. 3/4, str. 123-128
Češnovar, Nada: Uporabniki potrebujejo relevantne fonde
   V: Knjižnice 40 (1996), št. 3/4, str. 277-291
Češnovar, Nada: Vpetost specialnih knjižnic v slovensko informacijsko politiko
   V: Knjižnica 36 (1992), št. 2, str. 39-44
Čučnik-Majcen, Nada: Sistem preventivnega varovanja gradiv
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 3-4, str. 141-145
Čučnik-Majcen, Nada: Uporabniki in varovanje gradiva danes
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 3/4, str. 323-335
Čučnik-Majcen, Nada: Zapis v čas : osnove varovanja in konserviranja knjižničnega in arhivskega gradiva / Nada Čučnik-Majcen. - Ljubljana : samozal., 1996
Čveljo, Katherine: Knjižnični management v zrcalu sodobnih tokov
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 3, str. 1-17
Dimec, Jure: Računalniške zbirke, dostopne online in na kompaktnih diskih, kot vir podatkov za osebne zbirke
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo : zbornik referatov za III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1990, str. 113-119
Dimec, Zlata: CIP - pregled razvoja in primerjava organizacijskih in strokovnih pristopov v ZDA, Kanadi, ZRN in Jugoslaviji (Sloveniji)
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 1, str. 3-27
Dimec, Zlata: Katalogizacija reprodukcij, predvsem mikrooblik, v primerjavi z izvirnimi publikacijami v neknjižni obliki
   V: Knjižnica, 37 (1993), št.1/2, str. 61-72
Dimec, Zlata: Normativna kontrola iz preteklosti v prihodnost. Ali se sedanjost odloča za mednarodno sodelovanje
   V: Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo : 1987-1997. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1998. - ( Knjižna zbirka BiblioThecaria ; 2), str. 201-213
Dimec, Zlata: Strokovn ausposobljenost za katalogizacijo v COBISSU. Analiza problematike in možni ukrepi za izboljšanje
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 3/4, str. 75-92
Dobrovoljc, Franc: Bibliografija. - Ljubljana, 1950 (razmnoženi tipkopis)
Filo, Breda: Informacijska politika
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 2, str. 9-27
Filo, Breda: Knjižnice in pedagoški sistemi
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 2/3, str. 17-30
Filo, Breda: Standardi za univerzne knjižnice leta 1986
   V: Knjižnica, 30 (1986), št.3/4, str. 63-75
Filo, Breda: Univerzitetna knjižnica Maribor v novi podobi ali splošnoznanstvena knjižnica in specialni uporabnik
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 3, str. 29-44
Gaberc, Slavko: Zaščita gradiva na papirju v knjižnicah, muzejih in arhivih
   V: Knjižnica, 31 (1987), št.2/3, str. 87-89
Gabron-Vuk, Cirila: Predlog oblikovanja bibliografskega opisa monografskih publikacij v več zvezkih
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 4, str. 65-70
Gazvoda, Jelka: Alternativne možnosti povezovanja knjižnic in informacijskih organizacij v COBISS
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 4, str. 13-30
Gazvoda, Jelka: Analiza izobraževanja in funkcionalnega usposabljanja za delo v slovenskem knjižničnem sistemu
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 4, str. 73-103
Gazvoda, Jelka: Definiranje in poimenovanje poklicev v knjižnicah
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 2/3, str. 123-150
Gazvoda, Jelka: Kaj mora bibliotekar vedeti o časnikih in mikrofilmih
   V: Knjižnica, 35 (1991), št.1, str. 51-71
Gazvoda, Jelka, Borut Osojnik: Promocija serijskh publikacij v knjižnici
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 3, str. 63-76
Glavan, Mihael: Informacijska politika na področju posebnega knjižničnega gradiva v Narodni knjižnici
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 2, str. 67-73
Glavan, Mihael: Rokopisno gradivo v slovenskih knjižnicah
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 3, str. 201-210
Golob, Marija: Knjižnica v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, njen razvoj in dejavnosti
   V: Knjižnica, 32 (1988), št. 1/2, str. 107-123
Golob, Marija: Problemi knjižnic in knjižničnega gradiva za slepe, slabovidne, slušno in drugače prizadete uporabnike
   V: Knjižnica, 33 (1989), št. 3/4, str. 91-96
Gorenc, Jože: Pomen uporabe kvalitativnega raziskovanja za delo pri referenčnem procesu : Lokalne posebnosti pri postavitvi knjižnega gradiva po sistemu prostega pristopa na Oddelku ua odrasle Knjižnega Mirana Jarca v Novem mestu
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 2/3, str. 217-233
Gorjup, Drago: Uporaba baz na kompaktnem disku
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo : zbornik referatov za III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1990, str. 169-174
Goropevšek, Branko: Domoznanstvo včeraj, danes, jutri : razvoj domoznanstva in domoznanskih zbirk v slovenskih knjižnicah
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 3, str. 61-79
Griljc, Mateja: Srečanje in delo z drugačnimi uporabniki
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 3/4, str. 175-192
Grum, Martin: Informacijski viri - biografska zbirka podatkov
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 1/2, str. 123-136
Gspan, Alfonz: Konserviranje in restavriranje bibliotečnega gradiva / Alfonz Gspan. - Ljubljana : Pedagoška akademija, 1966
Hacin-Ludvik, Kristina: Ali časopisi na papirju res sodijo v jurski park?
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskegarazvoja. Sodobne informacijske tehnologije in njihova uporaba v specialnihknjižnicah : zbornik referatov za VII. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998, str. 205-212
Hastedt, Pedro: Uspešna avtomatizacija knjižnic : pogled v prihodnost po desetih letih izkušenj
   V: Knjižnica, 32 (1988), št. 1/2, str. 98-105
Hederih, Jerneja: Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (1. del)
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 1, str. 19-38
Hederih, Jerneja: Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (2. del)
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 4, str. 87-103
Hopkins, Alan: Standardiziranje izmenjave podatkov. Unescov skupni komunikacijski format
   V: Knjižnica, 31 (1987), št. 1, str. 75-88
Hrovat, Jasna: Nekaj sprememb ISBD(A)
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 3/4, str. 129-134
Hudomalj, Emil: Elektronska pošta kot orodje raziskovalcev in knjižničarjev
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo. Kakovost storitev v specialni knjižnici : zbornik referatov za V. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1994, str. 85-102
ISBD(PM) : mednarodni standardni bibliografski opis glasbenih tiskov / [prevedel Ivan Klemenčič]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1984
ISBD(A) : mednarodni standardni bibliografski opis starejših (antikvarnih) monografskih publikacij / [prevedla Jasna Hrovat]. - 2.predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997
ISBD(A) : mednarodni standardni bibliografski opis starejših (antikvarnih) zaključenih publikacij / [prevedla Jasna Hrovat]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1984
ISBD(CM) : mednarodni standardni bibliografski opis kartografskega gradiva / [prevedla Dunja Kalčič]. - Predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999
ISBD(CM) : mednarodni standardni bibliografski opis kartografskega gradiva / [prevedla Metka Vobovnik-Avsenak ; predgovor prevedla Tanja Banić]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1982 [i.e.1983]
ISBD(ER) : mednarodni standardni bibliografski opis elektronskih virov / [prevedel Ivan Kanič]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica,1999 (rokopis v tisku)
ISBD(G) : splošni mednarodni standardni bibliografski opis / [prevedla Irena Kavčič]. - Predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997
ISBD(M) : mednarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacij / [prevedla Alenka Kanič]. - Predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997
ISBD(M) : mednarodni standardni bibliografski opis zaključenih publikacij / [prevedel Maks Veselko ; predgovor prevedla Tanja Banić]. -Predelana 1. standardna izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1981
ISBD(NBM) : mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva / [prevedel Maks Veselko ; predgovor prevedla Tanja Banić]. -Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1983
ISBD(NBM) : mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva / [prevedla Dunja Kalčič]. - Predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997
ISBD(PM) : mednarodni standardni bibliografski opis glasbenih tiskov /[prevedel Zoran Krstulović]. - 2. predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998
ISBD(S) : mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij / [prevedla Jelka Gazvoda]. - Predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997
ISBD(S) : mednarodni standardni bibliografski opis tekočih publikacij /[prevedel Maks Veselko ; predgovor prevedla Tanja Banić]. - 1. standardna izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1981
Jakac Bizjak, Vilenka: Kako uresničevati koncept informacijske družbe v Sloveniji na področju knjižnične informacijske dejavnosti
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskegarazvoja. Sodobne informacijske tehnologije in njihova uporaba v specialnihknjižnicah : zbornik referatov za VII. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998, str. 1-12
Jakac-Bizjak, Vilenka: Knjižnice prihodnosti : možnosti in resničnost
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 3, str. 53-62
Jakac-Bizjak, Vilenka: Upravljanje informacij v knjižnicah
   V: Knjižnica, 37 (1993), št. 3, str. 11-21
Jamnik, Tilka: Knjižnična, knjižna in književna vzgoja v Pionirski knjižnici v Ljubljani
   V: Knjižnica, 33 (1989), št. 3-4, str. 45-54
Jamnik, Tilka, Tanja Pogačar: Gradivo v sodobni mladinski knjižnici in knjižna vzgoja
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 3, str. 149-157
Jugoslovanski standardi za specialne knjižnice:
   V: Knjižnica, 22 (1978), št.3-4, str. 265-270
Jurkovič, Anica: Zakaj igrače v knjižnici
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 3, str. 159-169
Južnič, Primož: Bibliotekarji in računalniška znanja
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 2/3, str. 251-263
Južnič, Primož: Bibliotekarstvo in bibliometrija
   V: Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo : 1987-1997. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1998. - ( Knjižna zbirka BiblioThecaria ; 2), str. 189-200
Južnič, Primož: Izbor in vrednotenje informacijskih virov. Primerjava klasičnih virov z viri, dosegljivimi preko računalniških mrež
   V: Knjižnica, 37 (1993), št. 3, str. 23-34
Južnič, Primož: Uporaba online javno dostopnih knjižničnih katalogov
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 2/3, str. 95-100
Južnič, Primož: Virtualna knjižnica
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 4, str. 31-38
Južnič, Primož, Sonja Pogačnik, Ivana Bončina-Štirn: Kroženje primarnih dokumentov : vloga osrednje knjižnice
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo. Strateška povezava specialnih knjižnic in managementa : zbornik referatov za IV. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1992, str. 95-101
Kaegbein, Paul: Mednarodne tendence v sodobnem izobraževanju bibliotekarjev
   V: Knjižnica, 33 (1989), št. 2, str. 43-55
Kalan, Pavle: Katalogi v ljudski knjižnici
   V: Knjižnica, 3 (1959), št. 1-4, str. 48-59
Kalan, Pavle: Mednarodna prizadevanja za enotnost v katalogizaciji
   V: Knjižnica, 4 (1960), št. 1-4, str. 41-48
Kalan, Pavle: Načela, sprejeta na mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961
   V: Knjižnica, 5 (1961), št. 1-4, str. 110-117
Kalan, Pavle: Nekaj besed o naši katalogizacijski terminologiji
   V: Knjižnica, 9 (1965), št. 1-4, str. 12-16
Kalan, Pavle: Ob izidu abecednega imenskega kataloga
   V: Knjižnica, 12 (1968), št. 1-4, str. 49-53
Kalčič, Dunja: Korporativne značnice političnoteritorialnih enot : spremembe in dopolnitve
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 1, str. 69-80
Kamenik, Ignac: Obvezni izvod na Slovenskem
   V: Knjižnica, 23 (1979), št. 1-4, str. 28-37
Kanič, Alenka: Nekaj sprememb ISBD(M)
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 1, str. 89-95
Kanič, Ivan: CIP - katalogizacija v knjigi v slovenskih publikacijah : terminološko vprašanje
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1/2, str. 117-124
Kanič, Ivan: Informacija - cena, vrednost in dostopnost
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 2, str. 45-52
Kanič, Ivan: Katalogi in bibliografske zbirke na CD-ROM. Informacija korak bližje uporabniku
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 3, str. 77-101
Kanič, Ivan: Nekaj izrazov za poimenovaje najsodobnejših oblik medijev za zapis in reprodukcijo podatkov
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 4, str. 117-119
Kanič, Ivan: Normativna kontrola in normativne datoteke
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1/2, str. 1-7
Kanič, Ivan: Stiki z javnostjo. Pomen in oblikovanje identitete knjižnice
   V: Knjižnica, 33 (1989), št. 3/4, str. 7-24
Kanič, Ivan: Vsebina in pomen vzajemnih in centralnih katalogov
   V: Knjižnica, 32 (1988), št. 3-4, str. 29-47
Kanič, Ivan: Z mikroračunalnikom od knjige do kataložne kartice. ATARI ST in STEVE v postopku priprave kataloga in bibliografije
   V: Knjižnica, 31 (1987), št. 1, str. 1-42
Kardoš, Dragotin: Merila za vrednotenje kakovosti dela informacijskih centrov in specializiranih knjižnic
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo. Kakovost storitev v specialni knjižnici : zbornik referatov za V. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1994 , str. 27-33
Kardoš, Dragotin: Metode za doseganje dodane vrednosti pri procesiranju naravoslovno-tehničnih informacij za povečanje uspešnosti raziskovalnega dela
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskegarazvoja. Sodobne informacijske tehnologije in njihova uporaba v specialnihknjižnicah : zbornik referatov za VII. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998, str. 171-185
Klemenčič, Eva: Kakovost bibliografskih zbirk podatkov s področja biomedicine - stališče uporabnika
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo. Kakovost storitev v specialni knjižnici : zbornik referatov za V. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1994, str. 125-130
Klemenčič, Eva, Anamarija Rožić: Značilnosti dela z bibliografskimi zbirkami dostopnimi online in na kompaktnih diskih
   V: Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo : 14. posvetovanje o znanstvenih in strokovnih publikacijah in polpublikacijah. - Maribor : IZUM, 1991, str. 137-143
Kmet, Matevž: Obvladovanje dokumentov s pomočjo informacijske tehnologije
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah : zbornik referatov za VI. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1996, str. 109-112
Kobe, Tomaž: Zapisi znanja v informacijski dobi
   V: Knjižnica, 32 (1988), št. 3-4, str. 170-176
Kobe, Tomaž: Znanstvena informacija v knjižnici
   V: Knjižnica, 32 (1988), št. 1/2, str. 46-59
Kobe, Tomaž: Zunanji uporabnik
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1/2, str. 125
Kodila-Češnovar, Nada: Relevantnost fondova Centralne tehniške knjižnice sa obzirom na potrebe korisnika : magistarski rad / Nada Kodila-Češnovar. - Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 1992
Kodrič-Dačić, Eva: Inventarizacija. Teorija in praksa v Narodni in univezitetni knjižnici
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 1/2, str. 93-121
Kodrič-Dačić, Eva: Matija Čop in njegov prispevek k slovenskemu bibliotekarstvu
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 2/3, str. 17-31
Kodrič-Dačić, Eva: Nabava v knjižnicah : krog ali špirala
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 3, str. 1-33
Kodrič-Dačić, Eva: Splošnoizobraževalne knjižnice, javne knjižnice, splošne knjižnice in knjižnice na splošno
   V: Knjižnic, 42 (1998), št. 4, str. 149-163
Kodrič-Dačić, Eva: Zakon o obveznem izvodu publikacij
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 3/4, str. 11-24
Kokole, Jože: Knjižnica prihodnosti (Seminar ELAG: "Knjižnica prihodnosti", 1987)
   V: Knjižnica, 32 (1988), št. 1/2, str. 143-145
Kokole, Jože: Laserski zapisi za knjižnice sedanjosti in prihodnosti
   V: Knjižnica, 33 (1989), št. 2, str. 5-41
Kokole, Jože: Odprti sistemi interkomuniciranja
   V: Knjižnica, 32(1988), št. 1-2, str. 140-142
Kokole, Jože: Računalniško povezovanje in OSI model interkomuniciranja
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja : zbornik referatov za II. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1987, str. 248-277
Kokole, Jože: Standardi in sodobni knjižnični sistemi
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo : zbornik referatov za III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1990, str. 84-91
Kokole, Jože: Teoretični vidiki retrospektivne konverzije katalogov
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 3/4, str. 169-180
Kokole, Jože: Uporabniki in online javno dostopni katalog
   V: Knjižnica, 32 (1988), št. 3-4, str. 48-64
Kolenc, Janez: Kadri in znanje : primer splošnoizobraževalnih knjižnic v Ljubljani
   V: Knjižnica, 32 (1988), št. 1/2, str. 23-45
Korže-Strajnar, Ančka: Osnove za standarde javnih knjižnic
   V: Knjižnica, 15 (1971), št. 1-2, str. 53-59
Korže-Strajnar, Ančka: Periodika in AV gradivo v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah
   V: Knjižnica, 31 (1987), št. 2/3, str. 1-33
Kovar, Barbara: Splošna knjižnica kot informacijsko središče
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 3/4, str. 193-210
Kramberger, Igor, Snežana Štabi: Bajka o drobnem ali jako sitnem poslu
   V: Knjižnica, 31 (1987), št. 2-3, str. 65-73
Krstulović, Zoran: Spremembe v drugi, popravljeni izdaji ISBD(PM)
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 3/4, str. 119-127
Kurnik Zupanič, Sandra: Napredovanje na delovnem mestu v knjižničarstvu
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 2/3, str. 107-122
Kurnik Zupanič, Sandra & Varja Praznik & Vlasta Stavbar: Uporabniki v domoznanskem dokumentacijskem centru UKM
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 3/4, str. 237-259
Lavrenčič, Darja & Ida Mlakar: Vloga mladinskega knjižničarja pri razvijanju bralnih sposobnosti
   V: Branje - skrb vseh : 2. strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije. - Ljubljana: Bralno društvo Slovenije, 1998, str. 146-157
Lesnik, Blaž & Mensija Kurtovič & Aleš Mav &Damijana Ošlaj & Hinko Štrukelj-Špenko: Učinkovitost referenčne službe v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 1, str. 77-90
Likar, Tatjana: Analiza člankov in bibliografskih navedb v reviji Knjižnica za obdobje 1990-1996
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 1, str. 107-119
Ločniškar-Fidler, Mateja, Tatjana Martinčič: Retrospektivna konverzija matičnega kataloga Knjižnice Bežigrad
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 3/4, str. 161-168
Logar, Janez: Uvod v biblografijo / Janez Logar. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1970
Marinko, Irena: Izobraževanje bibliotekarjev v Sloveniji
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 4, str. 43-71
Marinko, Irena: Primerjalna analiza študijskih programov bibliotekarstva
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 4, str. 7-42
Marković, Ivan: Še o programu CDS/ISIS. Aplikacija BIBLIO in njena dejanska uporabnost
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 1/2, str. 77-99
Melihar, Ivana: Informatika z dokumentalistiko / Ivana Melihar. - Ljubljana : Dopisna delavska univerza UNIVERZUM, 1984
Milenković, Marija: Iz zgodovine pisave in rokopisnega izvedenstva
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 4, str. 71-79
Milić, Ivica: Strokovni UDK katalog v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 1, str. 127-134
Mitchell, Janet: OCLC - mednarodni bibliografski servis za izmenjavo bibliografskih podatkov med knjižnicami : pregled OCLC servisov v Evropi
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 3/4, str. 99-108
Močnik, Vida & Alenka Logar Skobir: Spremenjeni vlogi knjižničarja in uporabnika v medknjižnični izposoji
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 2/3, str. 363-374
Munda, Jože: Knjiga / Jože Munda. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1983
Musek, Matjaž: IV+V sistem: ocena programa v knjižničnem laboratoriju
   V: Knjižnica, 31 (1987), št. 1, str. 43-74
Musek, Matjaž: Mikro CDS/ISIS. Razvoj, uporaba in interakcija s standardi COBISS
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 3/4, str. 7-39
Nemec-Pečjak, Marko: Infonomika dela na domu - za knjižničarja / informatika
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 2/3, str. 375-385
Nemec-Pečjak, Marko: Inventura knjižničnega gradiva : 2. Računalniško zasnovani popis
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 2, str. 97-105
Nidorfer, Mirko: Knjižničarska entropija Univerzitetne knjižnice Maribor na poti v knjižnični informacijski sistem
   V: Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo : 14. posvetovanje o znanstvenih in strokovnih publikacijah in polpublikacijah. - Maribor : IZUM, 1991, str. 56-75
Novljan, Silva: Artoteka
   V: Knjižnica, 32 (1988), št.1/2, str. 1-22
Novljan, Silva: Informacijska referenčna služba v splošnoizobraževalni knjižnici kot odgovor na izziv časa
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 1, str. 31-48
Novljan, Silva: Knjižnice za splošno dostopnost kulturnih dobrin
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 1, str. 23-44
Novljan, Silva: Načrtovanje bibliobusa v splošnoizobraževalnih knjižnicah
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 4, str. 165-180
Novljan, Silva: Načrtovanje in oblikovanje prostorov knjižnice
   V: 10 del oddelka za bibliotekarstvo 1987-1997, str. 135-150
Novljan, Silva: Profesionalizacija, pogoj za uspeh
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 2/3, str. 45-56
Novljan, Silva: Učinkovitost merjenja uspešnosti slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnic
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 1, str. 7-18
Novljan, Silva: Vsebinska obdelava in ureditev knjižničnega gradiva za mlade uporabnike
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 3/4, str. 135-148
Osnove knjižničarstva / Tatjana Banič [et al.]. - Ljubljana : Posebna izobraževalna skupnost za kulturo, 1987
Pečko-Mlekuš, Helena: Nabava knjižničnih gradiv v prihodnosti
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 1, str. 65-75
Pečko-Mlekuš, Helena: Zagotavljanje relevantnih dokumentov uporabnikom Centralne tehniške knjižnice
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 3/4, str. 293-301
Pegan, Sara: Pojem in pomen sive literature
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 3/4, str. 57-70
Pelko, Mojca: Vpliv mikroklime na gradivo
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 1, str. 81-94
Petek, Marija: Nekaj najpomembnejših pravilnikov za katalogizacijo
   V: Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo : 1987-1997. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1998. - ( Knjižna zbirka BiblioThecaria ; 2), str. 231-242
Petek, Marija: OCLC kot vir za prevzemanje zapisov v Centralni tehniški knjižnici
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 1, str. 39-53
Petek, Marija: Vrednotenje knjižničnih katalogov s stališča uporabnikov
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 4, str. 127-147
Petek, Marija: Zgodovinski razvoj knjižničnih katalogov in katalogizacije
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo. Organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah : zbornik referatov za VI. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK 1996, str. 125-137
Petermanec, Zdenka: Avtorske pravice za knjižnično gradivo posebne vrste
   V: Knjižnica, 43 (1999), št. 1, str. 51-7
Piano, Jože: Kodeks vedenja pri nabavi in dobavi knjižničnega gradiva
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 2, str. 137-147
Piano, Jože: UDK in prosti pristop
   V: Knjižnica, 33 (1989), št. 3/4, str. 143-146
Piciga. Darja: Nekateri prispevki kognitivne psihologije k iskanju in uporabi informacij
   V: Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo : 1987-1997. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1998. - ( Knjižna zbirka BiblioThecaria ; 2), str. 151-167
Pirjevec, Avgust: Knjižnice in knjižničarsko delo / spisal Avgust Pirjevec. - Celje : Družba Sv. Mohorja, 1940
Podjavoršek, Tinka: Naša knjižnica jutri
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 3, str. 113-115
Poličnik-Čermelj, Tereza: Pridobivanje gradiva in inventarizacija / Tereza Poličnik-Čermelj. - V Ljubljani : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1994
Popovič, Mirko: Evalvacija sistemov za iskanje informacij : nekatera metodološka izhodišča na primeru evalvacije algoritma za avtomatsko krnjenje slovenskih besed
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 2/3, str. 101-122
Popovič, Mirko: INSTRUCT - eksperimentalni sistem za iskanje informacij
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 4, str. 29-51
Popovič, Mirko: Sodobni trendi v iskanju dokumentov
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1/2, str. 9-31
Popovič, Mirko: Umetna inteligenca in ekspertni sistemi ter njihov pomen za knjižnično-informacijsko dejavnost
   V: Knjižnica, 31 (1987), št. 2/3, str. 34-57
Pugelj, Nika: Potujoča knjižnica, stičišče bralca in izposojevalca posebne vrste
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 3/4,str. 221-236.
Pušnik, Miro: Uporaba svetovnega spleta kot vira informacij v knjižnici
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 4, str. 75-86
Rajh, Bernard: Geslovnik - geselnik
   V: Knjižnica, 34 (1990), št.1/2, str. 124
Rajh, Bernard: Knjižnični informacijski sistem, (knjižnično informacijski sistem), knjižnično-dokumentacijsko-informacijski sistem
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1/2, str. 125
Register knjižnic
   V: Knjižnica, 6 (1962), št. 1-4, str. 95-101
Reichenberger, Mitja: Glasba in film v obliki novih medijev na knjižni polici
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 4, str. 39-49
Rijavec, Josip: Predmetni katalog v današnji knjižnici
   V: Knjižnica, 10 (1966), št. 1-4, str. 1-4
Rijavec, Josip: Stvarni katalog v ljudskih knjižnicah : osnovna vprašanja
   V: Knjižnica, 2 (1959), št. 1-4, str. 39-49
Rožič-Hristovski, Anamarija & Sonja Pogačnik & Boža Oberč: Predstavitev medicinskih virov na WWW
   V: Knjižnica 41 (1997), št. 2/3, str. 337-345
Rožić-Hristovski, Anamarija & Sonja Pogačnik: Vpliv informacijskih tehnologij na vlogo medicinskih knjižnic v upravljanju informacij: normativne osnove
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 2/3, str. 195-206
Rugelj, Martina: Ob prihodu računalnika na izposojevalni pult
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 2/3, str. 87-94
Rupel, Mirko: O centralnem katalogu
   V: Knjižnica, 5 (1961), št. 1-4, str. 39-48
Sapač, Irena: Informacije za poslovno odločanje
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo. Strateška povezava specialnih knjižnic in managementa : zbornik referatov za IV. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1992, str. 174-180
Sapač, Irena: Model računalniško podprtega podsistema medknjižnične izposoje v univerzitetni knjižnici
   V: Knjižnica, 35 (1991) št. 4, str. 37-64
Sapač, Irena: Ponudba, uporaba in vrednotenje informacijskih virov na sodobnih medijih
   V: Knjižnica, 37 (1993), št. 3, str. 36-59
Sapač, Irena: Računalniško podprti podsistem nabave v univerzitetni knjižnici
   V: Knjižnica, 35(1991), št. 1, str. 29-50
Seljak, Marta: COBISS na pragu drugega desetletja
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 4, str. 55-73
Sepe, Miša: Standardi univerznih knjižnic
   V: Knjižnica, 15 (1971), št. 1/4, str. 44-47
Sepe, Miša: Trženje v splošnoizobraževalni knjižnici
   V: Knjižnica, 33 (1989), št. 3/4, str. 103-121
Slavić, Aida: Prevajanje klasifikacijskih oznak v naravni jezik
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 1, str. 45-63
Slokar, Rajko: Splošnoizobraževalne knjižnice in informacijska politika v lokalnih skupnostih
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 2, str. 29-37
Slokar, Rajko: Upravljanje in organizacija splošnih knjižnic z vidika nastajajočih zakonskih predpisov o knjižnični informacijski dejavnosti
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 4, str. 39-48
Slokar, Rajko: Upravljanje knjižnične zaloge v slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnicah
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 2/3, str. 59-63
Steinbuch, Majda: Dostop do informacij v šolski knjižnici na srednji šoli
   V: Knjižnica, 33 (1989), št. 3-4, str. 83-89
Steinbuch, Majda: Izbor informacijskih virov v knjižnici srednje šole
   V: Knjžnica, 37 (1993), št. 3, str. 103-111
Steinbuch, Majda: Razvoj in vrednotenje knjižnične zbirke v srednješolski knjižnici
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 3, str. 171-185
Steinbuch, Majda: Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb uporabnikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 1, str. 55-68
Strokovni kriteriji in merila za visokošolske knjižnice. Knjižnično informacijski sistem Univerze : predlog. - Ljubljana in Maribor : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Sekcija za univerzne knjižnice, 1989
Suhadolnik, Stane: Terminološki oris besede "knjižnica"
   V: Knjižnica, 3 (1959), št. 1-4, str. 73-76
Sušec, Zdenka & Francka Žumer: Vpliv različnih metod komuniciranja na stopnjo bralne pismenosti v osnovni šoli
   V: Branje - skrb vseh : 2. strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije. - Ljubljana: Bralno društvo Slovenije, 1998, str. 127-145
Šauperl-Zorko, Alenka: Diskriminantna analiza skupin bralcev
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 3, st. 45-52
Šauperl-Zorko, Alenka: Kakovost jugoslovanskih strokovno-znanstvenih serijskih publikacij
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1/2, str. 33-38
Šauperl-Zorko, Alenka, Damjana Ivančič, Martina Rozman-Salobir: Kako izbrati programsko opremo za knjižnico
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 4, str. 26-36
Šauperl-Zorko, Alenka, Nada Špacapan: Geselnik za potrebe INDOK službe DO Droga Portorož
   V: Knjižnica, 31 (1987), št. 2/3, str. 74-83
Šef, Majda: Povratna informacija - pomen in vrednotenje
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo. Organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah : zbornik referatov za VI. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1996, str. 159-164
Šef, Majda: Primerjava različnih poti informacij do uporabnika
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskegarazvoja. Sodobne informacijske tehnologije in njihova uporaba v specialnihknjižnicah : zbornik referatov za VII. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998, str. 151-153
Šetinc, Lenart: Ustanovitveni akt Narodne in univerzitetne knjižnice
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 3/4, str. 25-38
Šifrar, Marija: Katalogizacija po MARC formatu v ZDA
   V: Knjižnica, 31 (1987), št. 1, str. 100-109
Šifrar, Marija, Irena Sapač: Iskanje v bazi WLN
   V: Knjižnica, 32 (1988), št. 1/2, str. 79-83
Šircelj, Martina: Osnutek standardov šolskih knjižnic
   V: Knjižnica, 15 (1971), št. 4, str. 48-52
Šircelj, Martina: Profesionalizacija in etični kodeks knjižničarstva
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 2/3, str. 7-15
Šircelj, Martina: Status bibliotekarjev : kratek problemski prikaz rezultatov ankete o statusu bibliotekarjev v nekaterih južnoevropskih deželah
   V: Knjižnica, 33 (1989), št. 3/4, str. 97-102
Šlajpah, Mara: Standardi za specialne knjižnice
   V: Knjižnica, 16 (1972), št. 1/4, str. 38-52
Šprah, Andrej: Gledamo in (ne)vidimo : uvajanje filmskega gradiva v splošnoizobraževalno knjižnico
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 1, str. 73-86
Štok, Bojan, Mitja Debeljak: Problemi iskanja v večjezičnih bazah podatkov v sistemu vzajemne katalogizacije
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo : zbornik referatov za III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1990, str. 261-267
Švent, Rozina: Prepovedani tiski v Narodni in univerzitetni knjižnici
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 1, str. 137-141
Tržan-Herman, Nada: Inteligentna knjižnica - pogoj za uspešno delo malih enot, kot so specialne knjižnice
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo : zbornik referatov za III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana, 1990, str. 223-234
Turjak, Dragica: Študijska zbirka v Pionirski knjižnici Rotovž
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 3, str. 187-192
Univerzalna decimalna klasifikacija. - Slovenska skrajšana izdaja. - Ljubljana :Centralna tehniška knjižnica, 1982
Urbanija, Jože: Bibliotekarski dialog kot nujno dopolnilo računalniški komunikaciji
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 4, str. 7-10
Urbanija, Jože: Metodologija izdelave tezavra / Jože Urbanija. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1996. - (Knjižna zbirka BiblioThecaria, št. 1)
Urbajs, Alojz, Bojan Štok: Redakcijska funkcija v pogojih kooperativne gradnje YUBIB
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 2/3, str. 123-129
Veselko, Maks: Centralna katalogizacija slovenskega tiska
   V: Knjižnica, 12 (1968), št. 1-4, str. 53-55
Veselko, Maks: Nekaj misli ob uvajanju univerzalne bibliografske kontrole pri nas
   V: Knjižnica, 19 (1975), št. 1-4, str. 60-70
Veselko, Maks: Osnove biblologije in bibliografije / Maks Veselko. - Ljubljana : Zavod SR Slovenije za šolstvo, 1984. - (Srednje izobraževanje)
Vobovnik-Avsenak, Metka: Spremembe v novi predelani izdaji ISBD(CM)
   V: Knjižnica, 37 (1993), št. 1/2, str. 109-132
Vobovnik-Avsenak, Metka: 45 let kartografske in slikovne zbirke NUK v Ljubljani
   V: Knjižnica, 34 (1990), št. 4, str. 53-62
Vodopivec, Lidija: Avtomatizacija nabave serijskih publikacij v CTK
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 3, str. 137-148
Vodopivec, Lidija & Maja Vihar: Elektronske revije
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 2/3, str. 347-361
Vovk-Avšič, Mira: Računalniška izmenjava podatkov - potreba in zahteva partnerjev
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo : zbornik referatov za III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, Ljubljana, 1990, str. 155-159
Vovk-Avšič, Mira: Sistem informacijskega poizvedovanja
   V: CTK 1949-1989 : 40 let dela za univerzo in gospodarstvo. - Ljubljana, 1989, str. 245-256
Vovk-Avšič, Mira: Uvajanje sistema kakovosti v informacijski center
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo. Kakovost storitev v specialni knjižnici : zbornik referatov za V. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana : CTK, 1994 , str. 77-84
Vrančič, Radojka: Uporaba knjižničnega gradiva in informacijska služba v knjižnicah : zapiski predavanj. - Ljubljana, 1969 (razmnoženi tipkopis)
Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnici srednje šole / [avtorji Stanislav Bahor ... et al.]. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995
Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnici-mediateki / Marjana Kobe [et al.] - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1990
Wagner, Lidija: Članek. Primerjalna analiza z bibliografskega vidika (II. del)
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 1-2, str. 47-68
Wagner, Lidija: Članek. Primerjalna analiza z bibliografskega vidika (I. del)
   V: Knjižnica, 37 (1993), št. 1-2, str. 41-60
Wraber, Tomaž: Branje slepih in slabovidnih ljudi
   V: Branje - skrb vseh : 2. strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije. - Ljubljana: Bralno društvo Slovenije, 1998, str. 177-184
Zakon o knjižnicah
   V: Knjižnica, 5 (1961), št. 1-4, str. 5-13
Zakon o knjižnicah
   V: Knjižnica, 6 (1964), št. 1-4, str. 81-86
Zakon o knjižničarstvu
   V: Knjižnica, 27 (1983), št. 1-4, str. 122-134
Zupanič, Saša: Kognitivni pristop k iskanju in komunikaciji informacij
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 4, str. 41-54
Zupanič, Saša: Konekcionistični modeli v iskanju informacij
   V: Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo : 1987-1997. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1998. - ( Knjižna zbirka BiblioThecaria ; 2), str. 169-187
Zupanič, Saša: LISA (Library and information science abstracts)
   V: Knjižnica, 36 (1992), št. 3/4, str. 41-55
Zupanič, Saša: Poučevanje uporabe informacijskih sistemov, temelječe na poznavanju mentalnih modelov uporabnikov
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 2/3, str. 315-333
Zupanič, Saša: Referenčni pogovor kot nujni del referenčnega procesa
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 3/4, str. 79-103
Zupanič, Saša: Trženje elektronskih informacij
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 2, str. 33-61
Zupanič, Saša: Uporaba metod, osnovanih na znanju, v sistemih za shranjevanje in iskanje informacij
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 1/2, str. 61-84
Zupanič, Saša: Vloga knjižnic v informacijski družbi
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 1, str. 17-30.
Žaucer, Matjaž: Inventura knjižničnega gradiva : 1. Razlogi za inventuro v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 2, str. 89-95
Žaucer, Matjaž: Principi, na katerin naj temelji novi zakon o knjižnični in informacijski dejavnosti
   V: Knjižnica, 38 (1994), št. 3/4, str. 49-53
Žaucer, Matjaž & Urška Fabjan: Meritve uspešnosti knjižnic in študij bibliotekarstva
   V: Knjižnica, 42 (1998), št. 4, str. 105-125
Žitnik, Tatjana & Milena Mazelj & Primož Južnič: Bibliometrična analiza avtorjev, člankov in citiranje literature v zbornikih referatov s posvetovanj sekcije za specialne knjižnice ZBDS
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskegarazvoja. Sodobne informacijske tehnologije in njihova uporaba v specialnihknjižnicah : zbornik referatov za VII. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998, str. 95-111
Žnideršič, Martin: DOI - Digital Object Identifier : Revolucija v upravljanju in trgovanju z avtorsko pravno zaščitenimi informacijami na internetu v tretjem tisočletju
   V: Knjižnica, 41 (1997), št. 4, str. 33-39
Žnideršič, Martin: Nove tehnologije in založništvo na malih trgih
   V: Knjižnica, 40 (1996), št. 1, str. 75-79
Žnideršič, Martin: Razvoj študija bibliotekarstva v letih 1990-1997
   V: Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo : 1987-1997. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1998. - ( Knjižna zbirka BiblioThecaria ; 2), str. 37-54
Žnideršič, Martin: Vpliv elektronskih medijev na založništvo, knjigotrštvo in sistem varovanja avtorskih pravic in njihov odnos do knjižnic
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 3, str. 81-100
Žumer, Francka: Računalničko podprta šolska knjižnica in njene prednosti
   V: Knjižnica, 35 (1991), št. 2/3, str. 75-86
Žumer, Maja: Formulacija iskalnih izrazov z Booleovimi operatorji. Problemi in alternative
   V: Knjižnica, 39 (1995), št. 1/2, str. 31-38
Žumer, Maja: Retrospektivna konverzija starih katalogov Narodne in univerzitetne knjižnice
   V: Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo : 1987-1997. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 1998. - ( Knjižna zbirka BiblioThecaria ; 2), str. 215-229
Žumer, Maja: TRIP - novo orodje za obdelavo tekstovnih zbirk
   V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja za vključevanje v Evropo : zbornik referatov za III. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice ZBDS, Ljubljana, 1990, str. 183-186
Žumer, Maja: Uporabniški vmesniki pri iskanju informacij
   V: Knjižnica, 37 (1993), št. 4, str. 51-59