O izpisovanju in nastanku alfabetarija

Delovno gradivo je nastalo kot rezultat treh zaključenih in samostojnih faz izpisovanja slovenskih strokovnih besedil s področja bibliotekarstva in z vključitvijo izrazov, ki so bili uporabljeni pri pripravi angleško-slovenskega slovarja bibliotekarske terminologije v sklopu mednarodnega projekta "Multilingual dictionary of library terminology" ter predstavlja neprečiščeni alfabetarij, ki je namenjen interni uporabi za delo članov Bibliotekarske terminološke komisije pri sestavljanju prvega slovenskega bibliotekarskega terminološkega slovarja.

V prvi fazi izpisovanja izbrane slovenske bibliotekarske strokovne literature, ki je potekalo v letih 1987 do 1992, je bilo ekscerpiranih 61 strokovnih besedil. Temeljno izpisovanje je tako zajelo okrog 2.200 strani besedila, rezultat pa je bilo 4.662 računalniško obdelanih izpisov. V njih je bilo podčrtanih 10.570 gesel, nekatera med njimi se ponavljajo, zato je bilo identificiranih 6.534 različnih gesel.

Namen druge faze, ki je potekala v letih 1996 in 1997, je bilo dopolnilno in rezervno izpisovanje. Po ponovni presoji in izboru je bilo pregledanih 139 besedil na skupaj 2.716 straneh. V računalniško zbirko je bilo dodanih 4.235 izpisov z 9.161 podčrtanimi terminološkimi zvezami, ki prinašajo v alfabetarij dodatno še 5.926 različnih gesel.

Tretja faza, ki je potekala leta 1999, je bila namenjena predvsem dopolnilnemu izpisovanju novejših besedil, ki so bila objavljena v času po prvih dveh izpisovanjih. Zajela je 91 strokovnih besedil na skupaj 1.659 straneh, rezultat pa je 1.405 novih izpisov z 2.703 podčrtanimi terminološkimi zvezami, ki prinašajo v dosedanji alfabetarij še 1.166 doslej neevidentiranih gesel.

Iz gradiva za pripravo angleško-slovenskega slovarja bibliotekarske terminologije v sklopu mednarodnega projekta "Multilingual dictionary of library terminology" je bilo uporabljeno 4.900 izrazov.

Sedaj vsebuje računalniška zbirka 10.300 ekscerptov iz 291 slovenskih strokovnih besedil, odraz izpisovanja pa je abecedno urejen geslovnik v tiskani obliki - prva izdaja z okrog 9.500 gesli je izšla leta 1992, spremljalo jo je tudi permutirano kazalo . Druga izdaja alfabetarija leta 1997 je bila znatno dopolnjena in obsega že 13.497 gesel. Pričujoča tretja dopolnjena izdaja alfabetarija je rezultat vseh treh faz izpisovanja 291 slovenskih strokovnih bibliotekarskih besedil, ki so bila objavljena v letih med 1940 in 1999 na skupaj 6.566 straneh. Obsega 16.578 gesel, največ gesel (9.068) je sestavljenih iz dveh besed, 3.084 je enobesednih, 3.018 trobesednih, 951 štiribesednih, nato pa število besed v posameznem geslu strmo upada. Iz gradiva za alfabetarij bo izdelano tudi permutirano kazalo s 34.900 enotami.

Zbrano in računalniško obdelano gradivo (8.897 ekscerptov z natančno navedbo vira po prvih dveh fazah izpisovanja) je bilo leta 1998 objavljeno na optičnem disku CD-R kot delovno gradivo za člane Bibliotekarske terminološke komisije z ustrezno aplikacijo za iskanje in prikaz. Naslednja elektronska izdaja bo vsebovala vseh 10.300 izpiskov.

Ivan Kanič
V Ljubljani, novembra 1999